مرور محصولات و خدمات

انتخاب واحد پول:


Spam VPS
75,000تومان ماهانه
0تومان سه ماهه
0تومان شش ماهه
0تومان سالانه
0تومان دو ساله
VDS - 1Gb Ram
55,000تومان ماهانه
0تومان سه ماهه
0تومان شش ماهه
550,000تومان سالانه
0تومان دو ساله
0تومان سه ساله
VDS-Special-2GBram
100,000تومان ماهانه
0تومان سه ماهه
0تومان شش ماهه
0تومان سالانه
0تومان دو ساله
0تومان سه ساله
VPS 40GB HDD With 2GB ram
40,000تومان ماهانه
0تومان سه ماهه
0تومان شش ماهه
0تومان سالانه
0تومان دو ساله
VPS 80GB - 52k
52,000تومان ماهانه
0تومان سه ماهه
0تومان شش ماهه
0تومان سالانه
0تومان دو ساله
VPS Linux 128 Special 8000
8,000تومان ماهانه
0تومان سه ماهه
0تومان شش ماهه
0تومان سالانه
0تومان دو ساله
Windows with 512mb ram
40,000تومان ماهانه
0تومان سه ماهه
0تومان شش ماهه
400,000تومان سالانه
0تومان دو ساله
اجرایی
85,000تومان ماهانه
برنامه نویسان
49,000تومان ماهانه
تجاری
150,000تومان ماهانه
سرور مجازی با 2 Gig رم و پلاگین ffmpeg
80,000تومان ماهانه
0تومان سه ماهه
0تومان شش ماهه
800,000تومان سالانه
0تومان دو ساله
0تومان سه ساله
سرور مجازی لینوکسی ابتدایی
39,000تومان ماهانه
سرور مجازی ویندوز - 1
35,000تومان ماهانه
0تومان سه ماهه
0تومان شش ماهه
0تومان سالانه
0تومان دو ساله
سرور نیمه اختصاصی روتینگ
131,000تومان ماهانه