مرور محصولات و خدمات

انتخاب واحد پول:


Resabz 3
ِ

Disk Space : 15000 MB

Monthly Bandwith : 210000 MB

With WHM And free Your Dns NameServer
Other Services Unlimited
18,000تومان ماهانه
99,000تومان شش ماهه
180,000تومان سالانه (دامنه رایگان)
ابتدایی
ِ

Disk Space : 5000 MB

Monthly Bandwith : 70000 MB

With WHM And free Your Dns NameServer
Other Services Unlimited
57,000تومان ماهانه
570,000تومان سالانه (دامنه رایگان)
حرفه ای
ِ

Disk Space : 20000 MB

Monthly Bandwith : 300000 MB

With WHM And free Your Dns NameServer
Other Services Unlimited
120,000تومان ماهانه
1,200,000تومان سالانه (دامنه رایگان)
پیشرفته
ِ

Disk Space : 10000 MB

Monthly Bandwith : 150000 MB

With WHM And free Your Dns NameServer
Other Services Unlimited
76,000تومان ماهانه
760,000تومان سالانه (دامنه رایگان)