مرور محصولات و خدمات

انتخاب واحد پول:


ویندوز استاندارد
40,000تومان سالانه
ویندوز تجاری
13,000تومان ماهانه
65,000تومان شش ماهه
130,000تومان سالانه
ویندوز حرفه ای
16,000تومان ماهانه
80,000تومان شش ماهه
160,000تومان سالانه
ویندوز فوق حرفه ای
27,000تومان ماهانه
135,000تومان شش ماهه
270,000تومان سالانه